• KLAUZULA INFORMACYJNA
    • KLAUZULA INFORMACYJNA

    • 05.02.2021 09:00
    • KLAUZULA INFORMACYJNA

     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

     1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubczynie (adres: Lubczyno 55, 66-450 Bogdaniec, adres e-mail: sekretariat@splubczyno.pl
      nr tel. 95 7 510 106).

      

     1. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: Monika Matela, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, numer telefonu 530 114 832).

      

     1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

      

     1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

      

     1. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
      w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

      

     1. Dane osobowe mogą by
     2. przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

      

     1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych;
     • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    • więcej