• Projekt realizowany w 2012/2013
    • Projekt realizowany w 2012/2013

    • 22.08.2020 12:03
    • baner.jpg

     W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubczynie jest realizowany projekt pt: „Lepszy start w nowe jutro"  w aspekcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

    • więcej
    • Projekt realizowany w 2009/2010
    • Projekt realizowany w 2009/2010

    • 22.08.2020 12:02
    • Program "ORTOGRAFFITI"

     W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła została zakwalifikowana do  udziału w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym "ORTOGRAFFITI". Jego organizatorem jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Program uzyskał rekomendację oraz pełne wsparcie Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to jedyny kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii.

     ORTOGRAFFITI to trzy serie zeszytów ćwiczeń adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat, a także gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią. W klasach IV- VI w cyklu trzyletnim dziecko objęte jest pełnym programem terapii, który został opracowany przez specjalistów, co daje pewność, że praca będzie się odbywała na właściwie dobranym materiale ćwiczeniowym. W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej terapia może być z powodzeniem kontynuowana.

    • więcej